od roku 1991

Zber Bioodpadu

 Nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadomIMAG0280.jpg
- na nakladanie sa vzťahujú požiadavky Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, a zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 - neurčených na ľudskú spotrebu
- kuchynský odpad je možné len spracovať v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č. IV nariadenia EÚ č.142/2011, alebo sa kompostuje alebo transformuje v bioplynovej stanici.

 

Upozornenia
Registrácia spracovateľského zariadenia
- každý kto vykonáva činnosť súvisiacu s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom podlieha požiadavkám subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy

Evidencia materiálového toku IMAG0426.jpg
- povinnosť preukázať finálne zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu (§ 19 ods. 2 zákona)
- pokiaľ držiteľ odpadu odovzdá odpad do zariadenia a výsledkom nie je konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie (napr. subjekt je len sprostredkovateľ), pôvodný držiteľ sa nezbavuje zodpovednosti za konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia