od roku 1991

Spracovanie elektroodpadu

Elektroodpad privezený do zariadenia je odvážený a následne uskladnený na miestach určených na skladovanie, zabezpečených proti vplyvu atmosférických zrážok a uložený v členení podľa jednotlivých kategórií. Jeho príjem, organizácia, množstvo, druh a nakladanie s ním je vedené v prevádzkovom denníku a evidenčnom liste elektronickou formou. Softwér vyvinutý vo firme Peter Bolek – EKORAY je navrhnutý tak, aby umožňoval sledovať limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2005.

RTG analyzátorom sa zabezpečí analytická kontrola odpadov v ustanovenom rozsahu:

- kvantitatívny a kvalitatívny obsah kovovrtg.jpg
- chemické a percentuálne zloženie látok
- plasty a elektronické súčiastky na látky zakázané RoHS

V prvom štádiu spracovania pracovníci na technologických stoloch vykonávajúseparacia.jpg ručnú mechanickú demontáž elektroodpadu na jednotlivé komponenty, pričom sa prednostne odoberú látky a súčiastky v zmysle platných predpisov. Vyseparovaný materiál sa ukladá podľa druhov do kontajnerov na ďalšie spracovanie.

V osobitnej dielni dochádza k mechanickej separácií elektronických zariadení obsahujúcich obrazovky tak, aby touto činnosťou došlo k oddeleniuobrazovky_1.jpg katódovej trubice z daného elektronického zariadenia a jej následne spracovanie na zariadení SRT.

Zariadenie na spracovanie obrazoviek SRT je určené na oddelenie tienitkovej časti od kónusovej časti na princípe teplotného šoku. To znamená, že obrazovka je po obvode zahriata a následne prudko ochladená, čím dôjde k jej mechanickému oddeleniu. Po oddelení kónusovej časti je z tienitkovej časti odsatý luminofór špeciálnym odsávacím zariadením.

Vyseparovaný materiál (elektrické diely a súčiastky vyrobené kombináciou plastov a kovov) jeKUN_0486.JPG spracovaný na separačnej linke kde po podrtení dôjde k magnetickému oddeleniu feromagnetických kovov a následnej separácií na plasty a nemagnetické kovy. Pri tejto činnosti sú využívané mechanické, magnetické a elektrostatické vlastnosti materiálov. Vzniknuté druhotné suroviny (meď, železo, hliník, vzácne kovy a plasty) sa stávajú vstupnými materiálmi ďalších špecializovaných spracovateľských firiem. Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné. Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa, ostatne zmesné plasty sa drtia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve.

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia